Historie

Historie

I slutningen af tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne blev de to store sommerhusområder Gl. Kirkebjerg og Stødov Bakker udstykket og bebygget. Som følge af den større aktivitet i området opstod der mangel på vand.

Grundejerforeningen Stødov Bakker henvendte sig til ejerne af Møllehøjgård Vandværk, hvorfra de modtog vand, og sagen endte med, at Grundejerforeningen købte Vandværket og vandindvindingsretten af ejerne for 69.000 kroner.

Møllehøj Gård Vandværk


 

 

 

 

 

 

Herefter henvendte Grundejerforeningen sig til Ebeltoft Kommune med en ansøgning om tilladelse til en ny boring. Det viste sig, at nabogrundejer foreningen Gl. Kirkebjerg også havde problemer med vandet. De havde en ikke særlig dyb boring, som indeholdt for meget nitrat. Kommunen pålagde de to vandværker at gå sammen om en ny boring og den 5. december 1978 blev det nye selskab Helgenæs Pumpestation A.m.b.a. stiftet og selskabet fik vandindvindingsretten.

Gl. Kirkebjerg Vandværk

Efter flere undersøgelser efter vand blev det besluttet, at den nye boring skulle anlægges på en grund overfor Helgenæs Kirke, hvor også Stødov-Fejrup Vandværk havde en boring og et ældre vandværk. Stødov-Fejrup Vandværk gik med i det nye selskab og en ny dyb boring på 75 meter blev anlagt og en ny bygning med tilhørende vandværk blev etableret.

Det gamle Møllehøjgård vandværk blev brugt som reservetank for den nye pumpestation og Gl. Kirkebjergs boring blev reserveboring efterhånden som jorden omkring den blev lagt brak og mængden af nitrit nedbragt.

Pumpestationen fungerede siden upåklageligt i mange år og kun enkelte reparationer på grund af normalt slid og brug var nødvendige.

Helgenæs Pumpestation i 2016 før renoveringen gik i gang.

I 2015 begyndte bestyrelsen at arbejde på en renovering. Nedslidning, stigende krav fra miljømyndighederne og nye muligheder for elektronisk overvågning gjorde det nødvendigt at komme i gang.

I første omgang gjaldt det om at få økonomien på plads. Det var heldigvis muligt at samle de fornødne midler sammen, dels med pumpestationens egen opsparing, dels med ekstraordinære indskud fra de tre vandforsyninger.

I begyndelsen af 2016 blev der indgået aftale med et ingeniørfirma om en renovering og fornyelse af pumpestationen. Tilbuddet fra firmaet var på 1,3 millioner kr.

I løbet af forår og sommer gik arbejdet i gang. Boringen blev taget op og der blev installeret elektronisk overvågning af vandforholdene i jorden. I bygningen blev pumper og rør renoveret og der blev installeret elektronik til overvågning og styring. Vandkarrene blev afskærmet og ny ventilation installeret. Hovedtanken blev undersøgt for utætheder og indtrængende rødder. Udenfor blev der fældet en del træer og buske og reservoiret til opsamling af rensevand fra filtrene blev renset op.

Tanken på det gamle Møllehøjgård Vandværk var blevet inficeret af indtrængende trærødder og kunne ikke bruges mere. Rørene blev derfor lagt udenom det gamle vandværk, som nu er taget helt ud af drift. Bygningen vil blive nedrevet i løbet af 2017.

Renoveringen er næsten færdig. Der mangler dog stadig en opfriskning af bygningerne og renovering af hegnet omkring.

Bestyrelsen forventer at arbejdet er færdiggjort i marts 2017.