Historie

 

Vandmangel

I slutningen af tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne blev de to store sommerhusområder Gl. Kirkebjerg og Stødov Bakker udstykket og bebygget. Som følge af den større aktivitet i området opstod der mangel på vand.

Grundejerforeningen Stødov Bakker henvendte sig til ejerne af Møllehøjgård Vandværk, hvorfra de modtog vand, og sagen endte med, at Grundejerforeningen købte Vandværket og vandindvindingsretten af ejerne for 69.000 kroner.

Møllehøj Gård Vandværk


 

 

 

 

 

 

Herefter henvendte Grundejerforeningen sig til Ebeltoft Kommune med en ansøgning om tilladelse til en ny boring. Det viste sig, at nabogrundejer foreningen Gl. Kirkebjerg også havde problemer med vandet. De havde en ikke særlig dyb boring, som indeholdt for meget nitrat. Kommunen pålagde de to vandværker at gå sammen om en ny boring og den 5. december 1978 blev det nye selskab Helgenæs Pumpestation A.m.b.a. stiftet og selskabet fik vandindvindingsretten.

Gl. Kirkebjerg Vandværk

Nyt vandværk

Efter flere undersøgelser efter vand blev det besluttet, at den nye boring skulle anlægges på en grund overfor Helgenæs Kirke, hvor også Stødov-Fejrup Vandværk havde en boring og et ældre vandværk. Stødov-Fejrup Vandværk gik med i det nye selskab og en ny dyb boring på 75 meter blev anlagt og en ny bygning med tilhørende vandværk blev etableret.

Det gamle Møllehøjgård vandværk blev brugt som reservetank for den nye pumpestation og Gl. Kirkebjergs boring blev reserveboring efterhånden som jorden omkring den blev lagt brak og mængden af nitrit nedbragt.

Pumpestationen fungerede siden upåklageligt i mange år og kun enkelte reparationer på grund af normalt slid og brug var nødvendige.

Helgenæs Pumpestation i 2016 før renoveringen gik i gang.

 

Renovering

I 2015 begyndte bestyrelsen at arbejde på en renovering. Nedslidning, stigende krav fra miljømyndighederne og nye muligheder for elektronisk overvågning gjorde det nødvendigt at komme i gang.

I første omgang gjaldt det om at få økonomien på plads. Det var heldigvis muligt at samle de fornødne midler sammen, dels med pumpestationens egen opsparing, dels med ekstraordinære indskud fra de tre vandforsyninger.

I begyndelsen af 2016 blev der indgået aftale med et ingeniørfirma om en renovering og fornyelse af pumpestationen. Tilbuddet fra firmaet var på 1,3 millioner kr.

I løbet af forår og sommer gik arbejdet i gang. Boringen blev taget op og der blev installeret elektronisk overvågning af vandforholdene i jorden. I bygningen blev pumper og rør renoveret og der blev installeret elektronik til overvågning og styring. Vandkarrene blev afskærmet og ny ventilation installeret. Hovedtanken blev undersøgt for utætheder og indtrængende rødder. Udenfor blev der fældet en del træer og buske og reservoiret til opsamling af rensevand fra filtrene blev renset op.

Til slut fik både det indvendige og udvendige en opfriskning af maleren der desuden sørgede for at alt blev markeret i de rigtige farver.

Renoveringen af værket er blevet godkendt af myndighederne.

Før:

  

 

Efter:

 

  

  

 

  

 

 

Det Gamle Møllehøjgård Vandværk

Tanken på det gamle Møllehøjgård Vandværk var blevet inficeret af indtrængende trærødder og kunne ikke bruges mere. Rørene blev derfor lagt udenom det gamle vandværk, som nu er taget helt ud af drift. Bygningen blev nedrevet i 2017.

Den gamle boring

Under det indledende arbejde med at fjerne det gamle Møllehøjgård vandværk blev det opdaget at den gamle boring ikke havde fået fjernet pumpeog rør ved nedlæggelsen.En brøndborer blev tilkaldt og han sørgede for, sammen med entreprenøren der arbejdede på stedet og Jens Aage Sandbjerg, at arbejdet blev udført forsvarligt og at boringen blev lukket som forlangt af myndighederne.

                                                                      

 

 

Udskiftning af hovedrørledning

Rørledningen fra vandværket forbi det gamle Møllehøjgård vandværk og op forbi Gl. Kirkebjergs gamle boring og videre op til Stødov Bakkers forsyningsnet er blevet udskiftet.

Efter at marken var blevet høstet gik entreprenøren i gang med arbejdet som forløb uden de store gener for forbrugerne.

Den oprindelige rørledning var gammel og af PVC som med tiden bliver sprødt og nemt springer.

 

Udsigtsplads

Det gamle vandværk er nu fjernet og pladsen er blevet helt ryddet og beplantet. Udsigten ud over vandet er god og inviterer til et lille ophold.